<>طرح اقتصادی و توجیهی کامل تولید زغال یا ذغال لیمو – اردیبهشت 1400

توضیحات:

– تاریخ بروز رسانی2 خرداد ماه 1400 است

– قیمت ها به تومان است

– هزینه ها به صورت رو به بالا و میانگین حداکثر هزینه ها لحاظ گردیده است.

1- قیمت مواد اولیه ( چوب لیمو):

زغال لیمو در بازار ترکیبی از چوب های لیمو،نارنج و پرتقال است و قیمت چوب در 6 ماه اول سال به طور میانگین 4000 تومان است. این قیمت چوب با محاسبه هزینه کارگری برای بارگیری در کف کوره است.

2-هزینه حمل و نقل مواد اولیه:

هزینه حمل چوب تا مقصد و پای کوره برای تمام نقاط کشور برای هرکیلو چوب 300 تومان است .

3- ضریب تبدیل وزنی چوب لیمو به زغال لیمو:

ضریب تبدیل چوب لیمو به زغال  4 به 1 به صورت میانگین است. یعنی میانگین هر 4 کیلو چوب لیمو به 1 کیلو زغال تبدیل میشود.

4- هزینه های ثابت شامل :

الف) اجاره سالن : میانگین اجاره سالن تولید زغال 4 میلیون تومان است

ب) نیروی کار: 2 نیروی کار در سالن تولید نیاز سالن را برآورده میکند که با احتساب هزینه ی 3 میلیون  وپانصد هزار تومان بابت هر نیرو مجموع میشود 7 میلیون تومان

ج) هزینه ی آب ،برق،گازو هزینه های جانبی : مجموع هزینه های سالن حداکثر 1 میلیون  و پانصد هزار تومان میشود

مجموع هزینه های ثابت در ماه :

– اجاره سالن +نیروی کار +هزینه های آب و برق و گازو هزینه جانبی

4،000،000+7،000،000،+1،500،000 = 12،500،000

توضیح مهم:

هر چقدر توان تولید کوره در ماه بیشتر باشد ( کوره تناژ بالاتری داشته باشد)، هزینه های ثابت (12 میلیون و پانصد هزار تومان ) در مقدار بیشتری از زغال تولیدی تقسیم میشودو در نتیجه قیمت تمام شده زغال لیمو کمتر خواهد بود.

مثال: توان تولید کوره 3 تن زغال لیمو میانگین 4500 کیلو گرم در ماه است که 12 میلیون  و پانصد هزار تومان هزینه ی ثابت تقسیم شود به عبارتی برای هر کیلو زغال میشود حدود 2800 تومان

 

معرفی انواع دستگاه کوره زغال 

 

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه / 4500 کیلو زغال تولیدی در ماه =2800 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

اما همین 12،500،000 هزینه ثابت در ماه در کوره های 4 و 5 تن محاسبه کنیم به شکل زیر انجام میشود:

توان تولید کوره 4 تنی در ماه 7 تن تولید زغال لیمو است که میشود:

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه / 6000 کیلو زغال تولیدی در ماه = 2000 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

حال توان تولید ماهیانه کوره 5 تنی7500 زغال لیمو است که هزینه های ثابت برای هرکیلو زغال تولیدی در ماه به شکل زیر صورت میگیرد:

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه  / 7500 کیلو زغال تولیدی در ماه = 1650 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

بنابراین هرچه تناژ کوره ی شما بالاتر باشد میزان سود آوری شما بیشتر خواهد شد .

بنابراین با احتساب هزینه های جاری + هزینه ی مواد اولیه در دستگاه تولید زغال هزینه ی تولید هر کیلو زغال به شرح ذیل است:

در کوره 3 تن هزنه تمام شده 1 کیلو زغال 20،000 تومان است

در کوره 4 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 19200تومان است

در کوره 5 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 18870تومان است

در کوره 6 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 18600 تومان است

تولید زغال

 

سود و درامد تولید زغال یا ذغال

به صورت اختصاصی  سود آوری هر کیلو زغال را در کوره های 3 تا 6 تن  برای شما محاسبه کرده ایم تا با اطمینان خاطر بیشتری خرید فرمایید:

سودآوری کوره 3 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در    یک کیلو زغال  17،200

12،500،000  هزینه ثابت ماهانه سالن /4500 کیلو گرم زغال تولیدی =2800  تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هر کیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2800 تومان + 17200 = 20،000

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

20000 – 30000  = 10000 تومان

سود آوری کوره 3 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

4500 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 45،000،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

3750 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 37،750،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 30،000،000 تومان

 

سودآوری کوره 4 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه سالن /6000 کیلو گرم زغال تولیدی =2000 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2000 تومان + 17200 = 19200 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

19200 – 30000 تومان = 10800 تومان

سود آوری کوره 4 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 64،800،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 54،000،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

4000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 43،000،000 تومان

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1670 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1670 تومان + 17200تومان  = 18870 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18870 – 30000 = 11،130 تومان

سود آوری کوره 5 تن تولید زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 83،475،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 69،562،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 55،650،000 تومان

 

سودآوری کوره 6 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /9000 کیلو گرم زغال تولیدی =1400 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1400 تومان + 17200تومان  = 18600 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18600 – 30000 = 11400 تومان

سود آوری کوره 6 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

9000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 102،600،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 85،500،000 تومان

برای4 پخت در ماه :

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 64،400،000تومان

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1670 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1670 تومان + 17200تومان  = 18870 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18870 – 30000 = 11،130 تومان

سود آوری کوره 5 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 83،475،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 69،562،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 55،650،000 تومان

 

35 Comments

 1. با سلام .
  میخواستم بپرسم که اگر مثلا یک کوره ۶ تن از شما خریداری کنیم ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه ای که توی طرح توجیهی براش نوشته شده به این صورت هست که شما مواد اولیه رو تامین میکنید و بعد ذغال رو میخرید و ما ۱۰۰ میلیون سود میکنیم؟

 2. سلام .جالب بود و کامل.فقط یه سوالی هست اینه که با این درآمد جالب چرا بعضیا ورشکست میشن یا جمع میکنن.شاید بگید با قرض و وام شروع کردن.خب با این در آمد که مسئله ی خاصی نیس.میخام شروع کنم.ولی اینایی که جمع کردن دل سردم کردن.

  1. پاسخ
   با درود و احترام 

   اساسا موفقیت در هر کاری نیارمند ابزار و مسیر درست است . تولید زغال هم مانند هر حرفه ی دیگری از این امر مستثنا نیست. تولید زغال درجه یک بازار نیازمندکوره ی مناسب و آموزش جامع جهت تولید است . اگر شما کوره ی خوب داشته باشید ولی آموزش درست نبینید و بالعکس راه رو اشتباه طی کردید . حال آنکه خیلیا هردو رو اشتباه انتخاب میکنند و کلا به بیراهه میروند .

   تولید کننده زغال در بازار فراوان است ولی تولید کننده ی زغال خوب نه .

   بازار زغال ، بسیار پول ساز و عالیست ولی به شرط آنکه شما زغال خوب تولید کنید . زغالی بدون ترک و شکستگی ، بدون بو ، با گاز گیری و رطوبت گیری کامل ، کاملا بدون خامی و حالت قهوه ای و …..

   که هرتمام این موارد مستلزم داشتن همون دو مورد مذکور است .

   قاعدتا شما با هرشرکتی تماس بگیرید تضمین کیفیت و آموزش رو مطرح میکنه که میدم ولی باید ببینید کدوم شرکت پای حرف خودش تا اخر ایستاده 

   شرکت ما ۴ ضمانت نامه به شما میده :

   ✅ تضمین خرید بدون قید و شرط همراه با کارتن و نایلون رایگان جهت بسته بندی 

   ✅ تضمین کیفیت محصول تولیدی به صورت مکتوب و جز به جز در قرارداد شما 

   ✅ تضمین‌آموزش کامل و جامع به طوری که در اولین پخت زغال درجه یک بازار را دریافت کنید 

   ✅ تضمین تامین مواد اولیه

   ✳ اینجا همان جایی است که با ارامش و امن خرید میکنید 

    تمام این ضمانت نامه ها که به صورت مکتوب دررقرار داد شما ذکر میشه بنا بر این است که مابه کار خودمون کاملا ایمان داریم 

    باز هم سوالی بود با شماره های زیر جهت مشاوره تماس بگیرید و یا در وات ساپ‌پیام بدید

   ☎️ 02128426559

   📱09121065401

   📱09127541204

 3. یکی از کامل ترین مقالاتی بود که راجب طرح اقتصادی و توجیهی تولید زغال خوندم ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید
تضمین کیفیت محصولات
close slider