مقالات

طرح اقتصادی و توجیهی کامل تولید زغال یا ذغال لیمو – اردیبهشت 1400

طرح توجیهی تولید زغال لیمو

توضیحات:

– تاریخ بروز رسانی2 خرداد ماه 1400 است

– قیمت ها به تومان است

– هزینه ها به صورت رو به بالا و میانگین حداکثر هزینه ها لحاظ گردیده است.

1- قیمت مواد اولیه ( چوب لیمو):

زغال لیمو در بازار ترکیبی از چوب های لیمو،نارنج و پرتقال است و قیمت چوب در 6 ماه اول سال به طور میانگین 4000 تومان است. این قیمت چوب با محاسبه هزینه کارگری برای بارگیری در کف کوره است.

2-هزینه حمل و نقل مواد اولیه:

هزینه حمل چوب تا مقصد و پای کوره برای تمام نقاط کشور برای هرکیلو چوب 300 تومان است .

3- ضریب تبدیل وزنی چوب لیمو به زغال لیمو:

ضریب تبدیل چوب لیمو به زغال  4 به 1 به صورت میانگین است. یعنی میانگین هر 4 کیلو چوب لیمو به 1 کیلو زغال تبدیل میشود.

بیشتر درباره کوره زغال بدون دود اطلاعات کسب کنید

4- هزینه های ثابت شامل :

الف) اجاره سالن : میانگین اجاره سالن تولید زغال 4 میلیون تومان است

ب) نیروی کار: 2 نیروی کار در سالن تولید نیاز سالن را برآورده میکند که با احتساب هزینه ی 3 میلیون  وپانصد هزار تومان بابت هر نیرو مجموع میشود 7 میلیون تومان

ج) هزینه ی آب ،برق،گازو هزینه های جانبی : مجموع هزینه های سالن حداکثر 1 میلیون  و پانصد هزار تومان میشود

مجموع هزینه های ثابت در ماه :

– اجاره سالن +نیروی کار +هزینه های آب و برق و گازو هزینه جانبی

4،000،000+7،000،000،+1،500،000 = 12،500،000

توضیح مهم:

هر چقدر توان تولید کوره در ماه بیشتر باشد ( کوره تناژ بالاتری داشته باشد)، هزینه های ثابت (12 میلیون و پانصد هزار تومان ) در مقدار بیشتری از زغال تولیدی تقسیم میشودو در نتیجه قیمت تمام شده زغال لیمو کمتر خواهد بود.

مثال: توان تولید کوره 3 تن زغال لیمو میانگین 4500 کیلو گرم در ماه است که 12 میلیون  و پانصد هزار تومان هزینه ی ثابت تقسیم شود به عبارتی برای هر کیلو زغال میشود حدود 2800 تومان

 

معرفی انواع دستگاه کوره زغال 

 

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه / 4500 کیلو زغال تولیدی در ماه =2800 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

اما همین 12،500،000 هزینه ثابت در ماه در کوره های 4 و 5 تن محاسبه کنیم به شکل زیر انجام میشود:

توان تولید کوره 4 تنی در ماه 7 تن تولید زغال لیمو است که میشود:

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه / 6000 کیلو زغال تولیدی در ماه = 2000 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

حال توان تولید ماهیانه کوره 5 تنی7500 زغال لیمو است که هزینه های ثابت برای هرکیلو زغال تولیدی در ماه به شکل زیر صورت میگیرد:

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه  / 7500 کیلو زغال تولیدی در ماه = 1650 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

بنابراین هرچه تناژ کوره ی شما بالاتر باشد میزان سود آوری شما بیشتر خواهد شد .

بنابراین با احتساب هزینه های جاری + هزینه ی مواد اولیه در دستگاه تولید زغال هزینه ی تولید هر کیلو زغال به شرح ذیل است:

در کوره 3 تن هزنه تمام شده 1 کیلو زغال 20،000 تومان است

در کوره 4 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 19200تومان است

در کوره 5 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 18870تومان است

در کوره 6 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 18600 تومان است

تولید زغال

 

سود و درامد تولید زغال یا ذغال

به صورت اختصاصی  سود آوری هر کیلو زغال را در کوره های 3 تا 6 تن  برای شما محاسبه کرده ایم تا با اطمینان خاطر بیشتری خرید فرمایید:

سودآوری کوره 3 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در    یک کیلو زغال  17،200

12،500،000  هزینه ثابت ماهانه سالن /4500 کیلو گرم زغال تولیدی =2800  تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هر کیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2800 تومان + 17200 = 20،000

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

20000 – 30000  = 10000 تومان

سود آوری کوره 3 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

4500 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 45،000،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

3750 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 37،750،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10000 تومان سود یک کیلو زغال = 30،000،000 تومان

 

سودآوری کوره 4 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 تومان هزینه ثابت ماهانه سالن /6000 کیلو گرم زغال تولیدی =2000 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2000 تومان + 17200 = 19200 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

19200 – 30000 تومان = 10800 تومان

سود آوری کوره 4 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 64،800،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 54،000،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

4000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10800 تومان سود یک کیلو زغال = 43،000،000 تومان

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1670 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1670 تومان + 17200تومان  = 18870 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18870 – 30000 = 11،130 تومان

سود آوری کوره 5 تن تولید زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 83،475،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 69،562،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 55،650،000 تومان

 

سودآوری کوره 6 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /9000 کیلو گرم زغال تولیدی =1400 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1400 تومان + 17200تومان  = 18600 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18600 – 30000 = 11400 تومان

سود آوری کوره 6 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

9000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 102،600،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 85،500،000 تومان

برای4 پخت در ماه :

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11400 تومان سود یک کیلو زغال = 64،400،000تومان

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو4000 + هزینه حمل 300  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 17200

12،500،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1670 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1670 تومان + 17200تومان  = 18870 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

18870 – 30000 = 11،130 تومان

سود آوری کوره 5 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 83،475،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 69،562،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11130 تومان سود یک کیلو زغال = 55،650،000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *