طرح اقتصادی و توجیهی کامل تولید زغال یا ذغال لیمو – اردیبهشت 1400

توضیحات:

– تاریخ بروز رسانی 27 اردیبهشت ماه 1400 است

– قیمت ها به تومان است

– هزینه ها به صورت رو به بالا و میانگین حداکثر هزینه ها لحاظ گردیده است.

1- قیمت مواد اولیه ( چوب لیمو):

زغال لیمو در بازار ترکیبی از چوب های لیمو،نارنجو پرتقال است و قیمت چوب در 6 ماه اول سال به طور میانگین 2600 تومان است. این قیمت چوب با محاسبه هزینه کارگری برای بارگیری در کف کوره است.

2-هزینه حمل و نقل مواد اولیه:

هزینه حمل چوب تا مقصد و پای کوره برای تمام نقاط کشور برای هرکیلو چوب 400 تومان است .

3- ضریب تبدیل وزنی چوب لیمو به زغال یا ذغال لیمو:

ضریب تبدیل چوب لیمو به زغال در 6 ماه دوم سال 4 به 1 به صورت میانگین است. یعنی میانگین هر 4 کیلو چوب لیمو به 1 کیلو زغال تبدیل میشود.

ادامه مطلب  کوره زغال / ذغال چیست؟ لیست و معرفی بهترین دستگاه زغال ساز

4- هزینه های ثابت شامل :

الف) اجاره سالن :

میانگین اجاره سالن تولید زغال 4 میلیون تومان است

ب) نیروی کار:

2 نیروی کار در سالن تولید نیاز سالن را برآورده میکند که با احتساب هزینه ی 4 میلیون تومان بابت هر نیرو مجموع میشود 8 میلیون تومان

ج) هزینه ی آب ،برق،گاز:

مجموع هزینه های سالن حداکثر 2 میلیون تومان میشود

مجموع هزینه های ثابت در ماه :

– اجاره سالن +نیروی کار +هزینه های آب و برق و گاز

4،000،000+8،000،+2،000،000 = 14،000،000

توضیح مهم:

هر چقدر توان تولید کوره در ماه بیشتر باشد ( کوره تناژ بالاتری داشته باشد)، هزینه های ثابت (14 میلیون تومان ) در مقدار بیشتری از زغال تولیدی تقسیم میشودو در نتیجه قیمت تمام شده زغال لیمو کمتر خواهد بود.

مثال: توان تولید کوره 3 تن زغال لیمومیانگین 4500 کیلو گرم در ماه است که 14 میلیون هزینه ی ثابت تقسیم شود به عبارتی برای هر کیلو زغال میشود حدود 3،100 تومان

14،000،000هزینه ثابت ماهانه / 4500 کیلو زغال تولیدی در ماه =3،100 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

اما همین 14 میلیون هزینه ثابت در ماه در کوره های 4 و 5 تن محاسبه کنیم به شکل زیر انجام میشود:

 

معرفی انواع دستگاه کوره زغال یا ذغال 

 

توان تولید کوره 4 تنی در ماه 6 تن زغال لیمو است که میشود:

14 میلیون تومان هزینه ثابت ماهانه / 6000 کیلو زغال تولیدی در ماه = 2،330 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

ادامه مطلب  برای تولید زغال یا ذغال از کجا شروع کنیم؟ معرفی دستگاه زغال ساز

حال توان تولید ماهیانه کوره 5 تنی 7 تن و نیم زغال لیمو است که هزینه های ثابت برای هرکیلو زغال تولیدی در ماه به شکل زیر صورت میگیرد:

14 میلیون هزینه ثابت ماهانه  / 7500 کیلو زغال تولیدی در ماه = 1860 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

بنابراین هرچه تناژ کوره ی شما بالاتر باشد میزان سود آوری شما بیشتر خواهد شد .

بنابراین با احتساب هزینه های جاری + هزینه ی مواد اولیه در کوره ها هزینه ی تولید هرکیلو زغال به شرح ذیل است:

در کوره 1 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 19800تومان است

در کوره 2 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 16650تومان است

در کوره 3 تن هزنه تمام شده 1 کیلو زغال 11900تومان است

در کوره 4 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 14650تومان است

در کوره 5 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 12،400 تومان است

 

به صورت اختصاصی  سود اوری هر کیلو زغال را در کوره های 1تا 5  تن  برای شما محاسبه کرده ایم تا با اطمینان خاطر بیشتری خرید فرمایید:

تولید زغال

 

سود و درامد تولید زغال یا ذغال 

سودآوری کوره 1 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2600 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 12000

14،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /1800 کیلو گرم زغال تولیدی =7800 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

ادامه مطلب  طرح توجیهی اقتصادی دستگاه های تولید زغال یا ذغال فشرده - اردیبهشت 1400

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

7800 تومان + 12000 = 19800 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

19800- 27000  = 7200 تومان

سود آوری کوره 2 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

1800 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود یک کیلو زغال = 12،960،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

1500 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود یک کیلو زغال = 10،800،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

1200 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود یک کیلو زغال = 8،640،000 تومان

روند تولید زغال یا ذغال 

سودآوری کوره 2 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2600 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 12000

14،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /3000 کیلو گرم زغال تولیدی =4650 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

4650 تومان + 12000 = 16650

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

16650- 27000  = 10350 تومان

سود آوری کوره 2 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10350 تومان سود یک کیلو زغال = 31،050،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

2500 کیلوگرم زغال تولیدی * 10350 تومان سود یک کیلو زغال = 25،875،000 تومان

ادامه مطلب  زغال یا ذغال چیست (Coal) ؟ انواع زغال یا ذغال و موارد مصرف

برای 4 پخت در ماه :

2000 کیلوگرم زغال تولیدی * 10350 تومان سود یک کیلو زغال = 20،700،000 تومان

سودآوری کوره 3 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2600 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 12000

14،000،000هزینه ثابت ماهانه سالن /4500 کیلو گرم زغال تولیدی =3،100  تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

3100 تومان + 12000 = 15100

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

15100 – 27000  = 11900 تومان

سود آوری کوره 3 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

4500 کیلوگرم زغال تولیدی * 11900 تومان سود یک کیلو زغال = 53،550،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

3750 کیلوگرم زغال تولیدی * 11900 تومان سود یک کیلو زغال = 44،625،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 11900 تومان سود یک کیلو زغال = 35،700،000 تومان

سودآوری کوره 4 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2600 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 12000

14،000،000 تومان هزینه ثابت ماهانه سالن /6000 کیلو گرم زغال تولیدی =2350 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2350 تومان + 12000 = 14650 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

ادامه مطلب  کوره زغال / ذغال چیست؟ لیست و معرفی بهترین دستگاه زغال ساز

14650 – 27000 تومان = 12350 تومان

سود آوری کوره 4 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 12350 تومان سود یک کیلو زغال = 74،100،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 12350 تومان سود یک کیلو زغال = 61،750،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

4000 کیلوگرم زغال تولیدی * 12350 تومان سود یک کیلو زغال = 49،400،000 تومان

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2600 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 12000

14،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1870 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1870 تومان + 12000تومان  = 13870 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

13870 – 27000 = 13130 تومان

سود آوری کوره 5 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 13130 تومان سود یک کیلو زغال = 98،475،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 13130 تومان سود یک کیلو زغال = 82،062،500 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 13130 تومان سود یک کیلو زغال = 65،650،000 تومان

 

کوره سازان پاسارگاد – تولید کننده انواع دستگاه کوره زغال یا ذغال

1 دیدگاه

  1. یکی از کامل ترین مقالاتی بود که راجب طرح اقتصادی و توجیهی تولید زغال خوندم ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید
مقاله پیشنهادی
برای دیدن طرح توجیهی تولید زغال اول نیاز به آشنایی…