کوره ی فوق صنعتی جی پلاس (+G)

اولین کوره فوق صنعتی زغال در دنیا که کف کوره ندارد

 عمر بسیار بالاتر و کنترل فشار بسیار راحت

ثبات دمای بهتر در کوره با توجه به نوع حرارت دهی برتر آن

مصرف پایین تر انرژی